वार्ड न‌म्बर ७

कुल जनसंख्या : ३९९०

पुरुष : २०१६  महिला : १९७४

घर धुरी संख्या : ९५२

सम्पूर्ण जानकारी को लागि यँहा Click गर्नुहोस 

Ward Profile Document: