वार्ड न‌म्बर १०

कुल जनसंख्या : २९३२

पुरुष : १४९५  महिला : १४३७

घर धुरी संख्या : 

सम्पूर्ण जानकारी को लागि यँहा Click गर्नुहोस 

Ward Profile Document: