वार्ड न‌म्बर २

कुल जनसंख्या : ३००५

पुरुष : १४४६  महिला : १५५९

घर धुरी संख्या : ४९८

सम्पूर्ण जानकारी को लागि यँहा Click गर्नुहोस

Ward Profile Document: