बजेट, आम्दनी र खर्च

बजेट २०७०-७१

सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७०-७१ को लागि नगर परिषदबाट पारित बजेट 

बजेट २०७१-७२

सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७१-७२ को लागि नगर परिषदबाट पारित बजेट 

बजेट २०७२-७३

आर्थिक वर्ष २०७२-७३ को लागि सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको नगर परिषदबाट पारित बजेट