Citizen Charter / नागरिक बडापत्र

क्षतिपुर्तीसहितको नागरिक बडापत्र

सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको क्षतिपुर्तीसहितको नागरिक बडापत्र

नागरिक बडापत्र २०७१-७२

नागरिक बडापत्र २०७१-७२