FAQs Complain Problems

कर्मचारी कार्य विवरण

विवरण कागजात
बिषयगत महाशाखा, शाखा तथा इकाईको कार्यविवरण PDF icon onm-49-69.pdf
सिद्धर्थनगर नगरपालिकाको संगठन संरचना र दरबन्दी बिवरण (O&M Report) PDF icon सिद्धर्थनगर नगरपालिकाको संगठन संरचना र दरबन्दी बिवरण (O&M Report).pdf
अधिकृत तथा ना .सु स्तर मा कम गर्ने कर्मचारीहरुको कार्य विवरण PDF icon अधिकृत तथा ना .सु स्तर मा कम गर्ने कर्मचारीहरुको कार्य विवरण.pdf
कार्यकारी अधिकृत PDF icon Executive_Officer_Work_Description.pdf
योजना महाशाखा र महाशाखा प्रमुखको कार्य PDF icon Planning_Section_and_Section_Chief_Work_Description.pdf
सार्वजनिक निर्माण शाखा र शाखा प्रमुखको कार्य PDF icon Public_Construction_Section_and_Section_Chief_Work_Description.pdf
निर्माण उपशाखा (नगर स्तरिय) र उपशाखा प्रमुखको कार्य PDF icon Construction_Sub-Section_and_Section_Chief_Work.pdf
विद्युत इकाई PDF icon Electric_Unit.pdf
शहरी विकास तथा वातावरण संरक्षण महाशाखा र महाशाखा प्रमुखको कार्य PDF icon City_Development_and_Environment_protection_Section_and_Section_Chief_Work.pdf
नक्सा पास उपशाखा र उपशाखा प्रमुखको कार्य PDF icon Naksha_Pass_Sub_Section_and_Section_chief_Work.pdf

Pages