FAQs Complain Problems

जन्म दर्ता

२०७२ मा दर्ता भएको जन्म को विवरण

क्र. स महिना  जन्म
पुरुष   महिला  जम्मा
बैशाख  ९३ ८८ १८१
जेष्ठ  ७६ ७५ १५१
३  असार ११२ ५६ १६८
श्रावण ५७ ४७ १०४
भाद्र ५९ ५० १०९
आश्विन ३५ ३८ ७३
कार्तिक  ३१ ३४ ६५

२०७१ मा दर्ता भएको जन्म को विवरण

क्र. स महिना  जन्म
पुरुष   महिला  जम्मा
बैशाख  १०९ ९७ २०६
जेष्ठ  ६९ ७७ १४६
३  असार ६५ ५४ ११९
श्रावण ४१ ४७ ८८
भाद्र ९० ७६ १६६
आश्विन ५७  ५० १०७
कार्तिक  २५ ३० ५५
मंगसिर ८७ ६७ १५४
पौष ५६ ३७ ९३
१० माघ ५५ ४९ १०४
११ फाल्गुन ४९ ३१ ८०
१२ चैत्र ८९ ८० १६९