FAQs Complain Problems

जन्म दर्ता

वि.स. २०७८ साल (मिति २०७८/०१/०१ गते देखि २०७८/१२/३० गते सम्म) को जन्मदर्ताको विवरण

वडा नं. जन्म
पुरुष   महिला  जम्मा
११२ ९८ २१०
५४ ५६ ११०
३  १३१ १२३ २५४
१२७ १०८ २३५
५० ३६ ८६
११३ ११७ २३०
३६ ३७ ७३
८७ ८३ १७०
११५ १०० २१५
१० ७२ ८२ १५४
११ ६३ ५३ ११६
१२ ३९ ३९ ८१
१३ ६९ ६९ १४२
जम्मा १०७५ १००१ २०७६