FAQs Complain Problems

मृत्यु दर्ता

वि.स. २०७९ साल (मिति २०७९/०१/०१ गते देखि २०७९/१२/३० गते सम्म) को मृत्युदर्ताको विवरण

वडा नं. मृत्यु
पुरुष   महिला  जम्मा
२५ ३३ ५८
२० १५ ३५
३  ३० १७ ४७
३८ २० ५८
३२ २१ ५३
१२ ११ २३
१२ २२ ३४
३२ २४ ५६
१० १५ १९ ३४
११ १७ २३
१२ १२ २१
१३ १८ १२ ३०
जम्मा २५८ २२३ ४८१

 

 

 

 

 

वि.स. २०७८ साल (मिति २०७८/०१/०१ गते देखि २०७८/१२/३० गते सम्म) को मृत्युदर्ताको विवरण

वडा नं. मृत्यु
पुरुष   महिला  जम्मा
३० ३५ ६५
१४ २० ३४
३  ४६ ३३ ७९
२८ २७ ५५
१३ १५
३६ ३४ ७०
२१ ११ ३२
३१ २६ ५७
३० २९ ५९
१० १५ १२ २७
११ १२ १९
१२ २२ २१ ४३
१३ २६ २० ४६
जम्मा ३२४ २७७ ६०१