FAQs Complain Problems

मृत्यु दर्ता

वि.स. २०७८ साल (मिति २०७८/०१/०१ गते देखि २०७८/१२/३० गते सम्म) को मृत्युदर्ताको विवरण

वडा नं. मृत्यु
पुरुष   महिला  जम्मा
३० ३५ ६५
१४ २० ३४
३  ४६ ३३ ७९
२८ २७ ५५
१३ १५
३६ ३४ ७०
२१ ११ ३२
३१ २६ ५७
३० २९ ५९
१० १५ १२ २७
११ १२ १९
१२ २२ २१ ४३
१३ २६ २० ४६
जम्मा ३२४ २७७ ६०१