FAQs Complain Problems

विवाह दर्ता

वि.स. २०७८ साल (मिति २०७८/०१/०१ गते देखि २०७८/१२/३० गते सम्म) को विवाह दर्ताको विवरण

वडा नं. विवाह
जम्मा
१३६
६१
३  १२५
११४
१८
१०८
२२
८३
१००
१० ११५
११ ९२
१२ ४१
१३ ४२
जम्मा १०५७