FAQs Complain Problems

बसाई सराई

वि.स. २०७८ साल (मिति २०७८/०१/०१ गते देखि २०७८/१२/३० गते सम्म) को वसाई सरी आएका  र वसाई सरी जानेको विवरण

वडा नं. वसाई सरी आएका वसाई सरी जाने
दर्ता संख्या सदस्यको संख्या दर्ता संख्या सदस्यको संख्या
१५ ५४ १८ ७०
१५ ४७ २४
३  ४१ १४२ २५ ७१
१३ ४७ १८ ७१
१६
३५ १४९ १७ ६३
२८ २८ ६९
४२ १३७ ४१ १४३
३९ १३५ २१ ८०
१० १६ १६ ७८
११
१२ ३० ११० १३ ३६
१३ १४ ३९ ३५
जम्मा २६० ९१६ २२० ७६४