FAQs Complain Problems

बसाई सराई

वि.स. २०७९ साल (मिति २०७९/०१/०१ गते देखि २०७९/१२/३० गते सम्म) को वसाई सरी आएका  र वसाई सरी जानेको विवरण

वडा नं. वसाई सरी आएका वसाई सरी जाने
दर्ता संख्या सदस्यको संख्या दर्ता संख्या सदस्यको संख्या
३१ १०६ ३२ ७७
१४ ४६ १४ ३३
३  १०४ ३१६ ४४ १०७
२८ १०३ ३० ७५
१६ २९ ७१
७७ १९१ ३१ ८३
५७ १६१ ४० १०३
१०० ३१५ ५३ १३७
९४ २८४ ४० ८८
१० १९ २६
११ २०
१२ ४५ १२५ ३१ ९२
१३ ५४ १२० २२ ६२
जम्मा ६२२ १८२२ ३७६ ९५७

 

 

वि.स. २०७८ साल (मिति २०७८/०१/०१ गते देखि २०७८/१२/३० गते सम्म) को वसाई सरी आएका  र वसाई सरी जानेको विवरण

वडा नं. वसाई सरी आएका वसाई सरी जाने
दर्ता संख्या सदस्यको संख्या दर्ता संख्या सदस्यको संख्या
१५ ५४ १८ ७०
१५ ४७ २४
३  ४१ १४२ २५ ७१
१३ ४७ १८ ७१
१६
३५ १४९ १७ ६३
२८ २८ ६९
४२ १३७ ४१ १४३
३९ १३५ २१ ८०
१० १६ १६ ७८
११
१२ ३० ११० १३ ३६
१३ १४ ३९ ३५
जम्मा २६० ९१६ २२० ७६४