बसाई सराई

 

बसाई सराई २०७२

क्र.स महिना बसाई सराई
दर्ता संख्या आएको गएको
बैशाख २२ २३ ४९
जेष्ठ १६ ५२
अषाढ २५ ३६ ७०
श्रावण २१ १६ ४७
भाद्र ११ ४२
आश्विन १५
कार्तिक १० १८ २२

बसाई सराई २०७१

क्र.स महिना बसाई सराई
दर्ता संख्या आएको गएको
1 बैशाख २३ ७४ ३०
2 जेष्ठ २५ ५२ ४१
3 अषाढ २८ १०० १३
4 श्रावण १५ ४४ १६
5 भाद्र १९ ४० २३
6 आश्विन १६ ४४ १६
7 कार्तिक २४ ३४ ३८
8 मंग्सिर ४६ ३८ ११७
9 पौष १० २१
10 माघ १५ २६ २७
11 फाल्गुण १७ १५ ५३
12 चैत्र ३० ३३ ८०