FAQs Complain Problems

सम्बन्ध बिच्छेद

वि.स. २०७८ साल (मिति २०७८/०१/०१ गते देखि २०७८/१२/३० गते सम्म) को सम्बन्ध विच्छेद दर्ताको विवरण

वडा नं.        सम्बन्ध विच्छेद
जम्मा
३ 
१०
११
१२
१३
जम्मा ३१