2075/76

स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५

घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५

स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५

घटना दर्ता २०७५

सामाजिक सुरक्षाभत्ता नामावली २०७५-७६

सामाजिक सुरक्षाभत्ता सम्बन्धि पत्र र प्रतिबेदन २०७५-७६

नगर सभा २०७५-७६

Pages