FAQs Complain Problems

एकीकृत सम्पति करको दररेट

सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को लागि लाग्ने एकीकृत सम्पति करको दररेट

क्र .स  सम्पतिको मुल्य रु भन्दा माथि सम्पतिको मुल्य रु सम्मको लागि  सम्पतिको लाग्ने कर कर प्रतिशत 
२,५०,०००.०० २५ -
२,५०,००१.०० ५,००,०००.०० ५० -
५,००,००१.०० ७,५०,०००.०० १२५ -
७,५०,००१.०० १०,००,०००.०० २०० -
१०,००,००१.०० १२,५०,०००.०० २५० -
१२,५०,००१.०० १५,००,०००.०० ३०० -
१५,००,००१.०० १७,५०,०००.०० ३५० -
१७,५०,००१.०० २०,००,०००.०० ४०० -
२०,००,००१.०० २२,५०,०००.०० ५०० -
१० २२,५०,००१.०० २५,००,०००.०० ६७० -
११ २५,००,००१.०० २७,५०,०००.०० ८४० -
१२ २७,५०,००१.०० ३०,००,०००.०० १,०००.०० -
१३ ३०,००,००१.०० ३५,००,०००.०० १,२००.०० -
१४ ३५,००,००१.०० ४०,००,०००.०० १,८००.०० -
१५ ४०,००,००१.०० ४५,००,०००.०० २,४००.०० -
१६ ४५,००,००१.०० ५०,००,०००.०० ३,०००.०० -
१७ ५०,००,००१.०० ६०,००,०००.०० ३,५००.०० -
१८ ६०,००,००१.०० ७०,००,०००.०० ५,१२५.०० -
१९ ७०,००,००१.०० ८०,००,०००.०० ६,७५०.०० -
२० ८०,००,००१.०० ९०,००,०००.०० ८,३७५.०० -
२१ ९०,००,००१.०० १,००,००,०००.०० १०,०००.०० -
२२ १,००,००,००१.०० १,२०,००,०००.०० १२,०००.०० -
२३ १,२०,००,००१.०० १,४०,००,०००.०० १४,०००.०० -
२४ १,४०,००,००१.०० १,६०,००,०००.०० १६,०००.०० -
२५ १,६०,००,००१.०० १,८०,००,०००.०० १८,०००.०० -
२६ १,८०,००,००१.०० २,००,००,०००.०० २०,०००.०० -
२७ २,००,००,००१.०० २,५०,००,०००.०० २५,०००.०० -
२८ २,५०,००,००१.०० ३,००,००,०००.०० ३२,०००.०० -
२९ ३,००,००,००१.०० ३,५०,००,०००.०० ३९,०००.०० -
३० ३,५०,००,००१.०० ४,००,००,०००.०० ४६,०००.०० -
३१ ४,००,००,००१.०० ४,५०,००,०००.०० ५३,०००.०० -
३२ ४,५०,००,००१.०० ५,००,००,०००.०० ६०,०००.०० -
३३ ५,००,००,००१.०० ५,००,००,००१ भन्दा माथि  - ०.२