FAQs Complain Problems

व्यवसाय कर ( सवारी कर )

अनुसुचि – ३

सिद्धार्थनगर नगरपालिका कार्यलय 

सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को लागि निर्धारण गरिएको व्यवसाय करको दर रेट 

क्र.स

व्यवसाय विवरण

आ.व २०७०/७१ को दररेट

आ.व २०७१/७२ को दररेट

आ.व २०७२/७३ को दररेट

सवारी कर स्वदेशी वार्षिक

 बस,ट्रक,लरी

३०००|००

३०००|००

३०००|००

मिनिबस,मिनी ट्रक

१०००|००

१०००|००

१०००|००

टेक्टर

३००|००

३००|००

३००|००

जिप,कर,भ्यान

२००|००

२००|००

३००|००

हैण्ड टेक्टर, टायर गाडा

४०|००

४०|००

१००|००

स्कुटर,मोटरसाइकल

५०|००

५०|००

१००|००

वेलगाडा तथा रिक्सा

२५|००

२५|००

५०|००

ठेला गाडा

२५|००

२५|००

५०|००

रिक्सा ब्लु बुक

३५|००

३५|००

१००|००

पटके सवारी कर स्वदेशी

बस,ट्रक

२०|००

२०|००

२०|००

टेक्टर

१०|००

१०|००

१०|००

निजि तथा भाडा जिप,कर,भ्यान

६|००

६|००

६|००

मिनिबस,मिनी ट्रक

१०|००

१०|००

१०|००

हैण्ड टेक्टर, टायर गाडा

५|००

५|००

५|००

पटके सवारी कर बिदेशी

बस,ट्रक

३००|००

३००|००

३००|००

टेक्टर

७५|००

७५|००

७५|००

निजि तथा भाडा जिप,कर,भ्यान

५०|००

५०|००

५०|००

मिनिबस,मिनी ट्रक

१५०|००

१५०|००

१५०|००

हैण्ड टेक्टर, टायर गाडा

५|००

५|००

५|००

६ चक्का सम्मको ट्रली

२००|००

२००|००

२००|००

६ चक्का भन्दा माथि ट्रली

३५०|००

३५०|००

३५०|००

सरसफाई तथा प्रदुषण सेवा शुल्क बिदेशी सवारी

बस,ट्रक

२४०|००

२४०|००

२४०|००

टेक्टर

२५|००

२५|००

२५|००

निजि तथा भाडा जिप,कर,भ्यान

२०|००

२०|००

२०|००

मिनिबस,मिनी ट्रक

१००|००

१००|००

१००|००

हैण्ड टेक्टर, टायर गाडा

१५|००

१५|००

१५|००

६ चक्का सम्मको ट्रली

२४०|००

२४०|००

२४०|००

६ चक्का भन्दा माथि ट्रली

३६०|००

३६०|००

३६०|००

१० चक्का भन्दा माथि ट्रली

४८०|००

४८०|००

४८०|००

नोट : पटके तथा वार्षिक सवारी कर लाग्ने सवारी साधनलाई सरसफाई प्रदुषण सेवा सुल्क लाग्ने छैन

मेडिकल कलेजको सवारी बार्षिक

बस,ट्रक

८०००|००

८०००|००

८०००|००

मिनिबस,मिनी ट्रक

६०००|००

६०००|००

६०००|००

जिप,कर,भ्यान

३०००|००

३०००|००

३०००|००

रिक्सा, ठेला,टागालाई दर्ता नम्बर बापत

५०|००

५०|००

५०|००