2074/75

कृषि ब्यबसाय प्रबर्धन ऐन ,२०७४_१

न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धि) ऐन, २०७४

सिद्धार्थनगर नगर कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली ,२०७४

नगरपालिकाको कार्यविभाजन नियमावली, २०७४

सिद्धार्थनगरका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता २०७४ _२

एफ.एम रेडियो संचालन तथा ब्यबस्थापन कार्यविधि २०७४_१

सहकारी ऐन २०७४ _६

सार्बजनिक निजि साझेदारी ऐन २०७४_४

सिद्धार्थनगर शिक्षा ऐन २०७४ _ ७

Pages