वार्ड न‌म्बर ९

कुल जनसंख्या : ६८६८

पुरुष : ३३९६  महिला : ३४७२

घर धुरी संख्या : १३५२

सम्पूर्ण जानकारी को लागि यँहा Click गर्नुहोस 

Ward Profile Document: