2072/73

वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी २०७२/७३ प्रतिवेदन

वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी २०७२/७३ प्रतिवेदन

सामाजिक सुरक्षा भत्ता आ .ब २०७२|७३ को तेस्रो चौमासिक

आ .ब २०७२|७३ को तेस्रो  चौमासिक (चैत्र  देखि अषाढ ) को सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने ७० वर्ष पुगेका जेष्ठ नागरिक, ६० वर्ष पुगेका जेष्ठ दलित, ६० वर्ष पुगेका एकल महिला, ६० वर्ष भन्दा मुनिका बीधवा महिला, पूर्ण असक्त, आंशिक अपांग, अति अशक्त अपांग ,लोपुन्मुख आदिबासी जनजाती, ५ बर्ष मुनिका बिपन्न बर्गमा द

सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको सार्वजनिक सूचना

Pages