वार्ड न‌म्बर १

कुल जनसंख्या : ५७०५

पुरुष : २७८७  महिला : २९१८

घर धुरी संख्या : १०६६

सम्पूर्ण जानकारी को लागि यँहा Click गर्नुहोस 

 

 

Ward Profile Document: