वार्ड न‌म्बर ३

कुल जनसंख्या : ६६२४

पुरुष : ३३२४  महिला : ३३००

घर धुरी संख्या : १२८५

सम्पूर्ण जानकारी को लागि यँहा Click गर्नुहोस

Ward Profile Document: