वार्ड न‌म्बर ४

कुल जनसंख्या : ४९००

पुरुष : २४९३  महिला : २४०७

घर धुरी संख्या : ८१३

सम्पूर्ण जानकारी को लागि यँहा Click गर्नुहोस 

Ward Profile Document: