वार्ड न‌म्बर ५

कुल जनसंख्या : १०५१

पुरुष : ५३८  महिला : ५१३

घर धुरी संख्या : १९३

सम्पूर्ण जानकारी को लागि यँहा Click गर्नुहोस 

Ward Profile Document: