वार्ड न‌म्बर ६

कुल जनसंख्या : ९०३१

पुरुष : ४५४३  महिला : ४४८८

घर धुरी संख्या : १६३३

सम्पूर्ण जानकारी को लागि यँहा Click गर्नुहोस 

Ward Profile Document: