FAQs Complain Problems

News & Events

क्र.सं. विवरण अपलोड मिति
81 बिज्ञापन शुल्क उठाउने सम्बन्धि शिलबन्धि बोलपत्रको सूचना 2019-06-03
82 रोजगार फारम भर्ने सम्बन्धि सुचना 2019-03-31
83 प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना 2019-03-14
84 वारुणयन्त्र र ट्रेक्टर खरिद सम्बन्धि संसोधित सूचना 2018-09-14
85 वारुणयन्त्र र ट्रेक्कटर खरिद सम्बन्धि सूचना 2018-09-14
86 Construction Supervision Consultant (CSC) को छनोट सम्बन्धी सूचना 2018-02-02
87 खुला दिशामुक्त्त घोसणा कार्यक्रम 2018-02-01
88 सूचना प्रबिधि अधिकृत बिज्ञापन सम्बन्धि सूचना 2017-12-18
89 आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को तेस्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धि सूचना  2016-06-15
90 बिज्ञापन शुल्क उठाउने सिलबन्दी बोलपत्र आब्हान सम्बन्धि सूचना 2016-05-11

Pages